单韵母汉字

啊ā 腌ā 呵ā 呵ǎ 呵a 啊á 啊a 啊à 啊ǎ 呵á 錒ā 锕ā 嗄á 呵à 阿ā 儗ài 哎āi 鴱ài 捱ái 溾āi 昹ǎi 艾ài 皑ái 娾ǎi 娾ái 堨ài 伌ài 啀ái 藹ǎi 蔼ǎi 欸ǎi 埃āi 溰ái 嘊ái 塧ài 癌ái 銰āi 砹ài 隘ài 矮ǎi 嗌ài 唉ài 唉āi 娭āi 凒ái 挨ái 挨āi 濭ǎi 哀āi 爱ài 壒ài 碍ài 嵦ái 盫ān 安ān 玵án 鞍ān 婩àn 厂ān 侒ān 豻àn 盦ān 峖ān 咹àn 垵ān 晻àn 广ān 晻ǎn 揞ǎn 堓àn 桉ān 暗àn 垵ǎn 岸àn 偣ān 案àn 儑àn 儑án 啽án 錌àn 啽ān 氨ān 唵ǎn 俺ǎn 庵ān 按àn 媕ān 盎àng 卬áng 岇áng 昂áng 肮āng 仰áng 厫áo 敖áo 廒áo 嶴ào 墽áo 澚ào 嗷áo 墺ào 媪ǎo 嶅áo 嶅ào 嫯ào 嗸áo 柪ào 郩ǎo 蔜áo 嚣áo 拗ǎo 懊ào 澳ào 熬áo 熬āo 奡ào 擙ào 拗ào 奥ào 傲ào 扷ào 岰ào 坳ào 凹āo 袄ǎo 柪āo 媼ǎo 岙ào 慠áo 慠ào 悪è 軶è 堮è 呝è 訛é 阸è 峉é 砐è 蚅è 豟è 砨ě 呃è 偔è 枙è 鱷è 枙ě 砈è 苊è 妸ē 咢è 櫮è 鑩è 崿è 峨é 峩é 囮é 呃e 遏è 堨è 妿ē 垩è 鹅é 廅è 咹è 讍è 搕è 恶è 噁ě 搹è 蛾é 愕è 噩è 鳄è 俄é 哦é 恶ě 扼è 讹é 额é 卾è 娿ě 厄è 戹è 吪é 娾è 痾ē 屙ē 婀ē 饿è 搤è 姶è 匎è 娿ē 阿ē 欸ěi 欸èi 欸ēi 欸éi 奀ēn 恩ēn 摁èn 煾ēn 蒽ēn 峎ěn 兒ér 峏ér 而ér 耳ěr 二èr 尔ěr 儿ér 粫ér 贰èr 饵ěr 尓ěr 弍èr 弐èr 樲èr 珥ěr 铒ěr 隭ér 栭ér 佴èr 咡èr 唲ér 喔ō 噢ō 嚄ǒ 哦ò 哦ó 吘ǒu 藕ǒu 瓯ōu 鸥ōu 区ōu 嘔ǒu 殴ōu 呕ōu 慪òu 欧ōu 呕ǒu 吽ōu 區ōu 偶ǒu 呕òu

声母韵母汉字

整体认读汉字

整体认读 汉字
chi 瘈chì 妛chī 斥chì 叱chì 柢chí 沶chí 噭chī 驰chí 邌chí 佁chì 耛chí 遫chì 欼chǐ 赤chì 墀chí 翅chì 耻chǐ 恥chǐ 喫chī 樆chī 吃chī 伬chǐ 呎chǐ 狋chí 烾chì 匙chí 饬chì 垑chǐ 蚳chí 坻chí 啻chì 池chí 抶chì 哧chī 蚇chǐ 赿chí 徲chí 攡chī 侈chǐ 齒chǐ 卶chǐ 迟chí 歯chǐ 扡chǐ 叺chǐ 灻chì 齿chǐ 瓻chī 漦chí 袳chǐ 摛chī 痴chī 眙chì 尺chǐ 媸chī 慗chì 嗤chī 痓chì 弛chí 熾chì 持chí 俿chí 敕chì 勑chì
ci 兹cí 辤cí 刺cì 濨cí 次cì 糍cí 佽cì 词cí 蛓cì 雌cí 垐cí 差cī 刺cī 赐cì 偨cī 祠cí 疵cī 栨cì 辞cí 刾cì 珁cí 嬨cí 泚cǐ 啙cǐ 庛cì 伺cì 磁cí 呰cī 玼cǐ 礠cí 呲cī 此cǐ 佌cǐ 皉cǐ 趀cī 慈cí 玼cī 瓷cí
ri 驲rì 日rì 衵rì 氜rì 鈤rì
shi 驶shǐ 始shǐ 食shí 诗shī 视shì 狮shī 试shì 实shí 适shì 戺shì 峕shí 実shí 奭shì 蝨shī 矢shǐ 柿shì 是shì 呞shī 澨shì 拾shí 實shí 蚀shí 虱shī 厔shī 铈shì 屎shǐ 畤shì 殖shi 榯shí 嬕shì 時shí 嵵shí 硕shí 匙shi 姼shí 释shì 湿shī 恃shì 施shī 室shì 埶shì 宲shí 勢shì 栅shi 拭shì 逝shì 誓shì 嗜shì 礻shì 檡shì 恀shì 泽shì 咶shì 襫shì 市shì 狶shǐ 式shì 势shì 箷shī 旹shí 湤shī 似shì 碩shí 峙shì 崻shì 噬shì 啫shì 时shí 炻shí 楴shì 乨shǐ 失shī 史shǐ 士shì 塒shí 尸shī 埘shí 鰣shí 蒔shí 蒔shì 揓shì 什shí 溡shí 氏shì 屍shī 十shí 示shì 世shì 石shí 兘shǐ 嘘shī 事shì 识shí 飠shí 师shī 宩shǐ 使shǐ 侍shì 眎shì 呩shì 卋shì 仕shì 饰shì 師shī 丗shì 噓shī 饣shí
si 思sī 四sì 糹sī 饲sì 儩sì 傂sī 食sì 嘶sī 斯sī 司sī 丝sī 泗sì 耛sì 涘sì 廝sī 糸sī 恖sī 蕼sì 伺sì 枱sì 撕sī 笥sì 澌sī 凘sī 佀sì 肆sì 偲sī 飤sì 私sī 瀃sì 祀sì 牭sì 似sì 媤sī 俟sì 厮sī 泤sì 娰sì 姒sì 榹sì 死sǐ 禠sī 磃sī 驷sì 寺sì
wu 嵍wù 蜈wú 旿wǔ 婺wù 汙wū 娬wǔ 扜wū 旿wù 圬wū 梧wú 鋈wù 坞wù 牾wǔ 芜wú 巫wū 娒wǔ 弙wū 洖wú 浯wú 杅wū 鹉wǔ 敄wù 務wù 悮wù 钨wū 妩wǔ 啎wǔ 仵wǔ 诬wū 捂wú 吾wú 奦wù 扝wū 渞wù 忤wǔ 晤wù 碔wǔ 珷wǔ 杇wū 剭wū 倵wǔ 玝wǔ 屋wū 捂wǔ 霧wù 误wù 恶wū 恶wù 唔wú 务wù 烏wū 悟wù 屼wù 矹wù 洿wū 乌wù 岉wù 乌wū 勿wù 熃wù 俉wù 吴wú 武wǔ 呜wū 物wù 趶wù 卼wù 污wū 於wū 蘁wù 伍wǔ 侮wǔ 寤wù 娪wú 娪wù 午wǔ 兀wù 无wú 舞wǔ 亡wú 雾wù 齀wù 五wǔ 靰wù 兀wū 沕wù 柮wù 鼿wù
ye 曗yè 鋣yé 嶪yè 耶yē 射yè 礏yè 铘yé 擛yè 耶yé 枼yè 邪yé 页yè 嘢yě 爷yé 嶫yè 枽yè 擨yē 冶yě 抴yè 噎yē 倻yē 爺yé 晔yè 瑘yé 澲yè 夜yè 拽yè 鵺yè 曵yè 暍yē 咽yè 堨yè 揶yé 椰yē 業yè 叶yè 野yě 业yè 僷yè 掖yè 焆yè 峫yé 掖yē 液yè 谒yè 揲yè 歋yē 喝yè 捓yé 楪yè 腋yè 也yě 埜yě
yi 劮yì 袘yì 暆yí 曎yì 悘yī 悘yì 崺yǐ 畩yī 嫛yī 懿yì 嫕yì 痬yì 彵yí 亄yì 匇yì 圛yì 椸yí 斁yì 柂yí 扆yǐ 殹yì 呹yì 扡yǐ 猗yī 箷yí 旖yǐ 沶yí 敧yǐ 唈yì 猗yǐ 嬑yì 眙yí 钇yǐ 袘yí 瞖yì 繄yī 翳yì 檹yī 毉yī 瑿yī 嶧yì 噫yī 狋yí 銥yī 勩yì 珆yí 忔yì 曀yì 仡yì 昳yì 焬yì 廙yì 撎yī 妷yì 恞yí 痍yí 坄yì 謻yí 洟yí 侇yí 悒yì 咦yí 峓yí 偯yǐ 燱yì 檍yì 榏yì 衤yī 彜yí 嶷yí 寲yí 億yì 懌yì 栺yì 埸yì 攺yǐ 掜yì 攲yǐ 帠yì 旑yǐ 彝yí 弈yì 庡yǐ 乊yī 栘yí 寱yì 宐yí 儗yí 儗yì 俋yì 釔yǐ 憶yì 嶬yí 挹yì 怈yì 伿yì 怡yí 饴yí 夁yī 浥yì 軼yì 一yī 燡yì 囈yì 儀yí 棭yì 栧yì 嬄yī 羿yì 蛦yí 蛡yì 呓yì 嗌yì 漪yī 酏yǐ 獈yì 潩yì 焲yì 浂yì 袣yì 歝yì 煕yí 埶yì 墿yì 縊yì 帟yì 衣yì 燚yì 医yī 意yì 蛇yí 佾yì 肄yì 胰yí 移yí 壹yī 揖yī 以yǐ 疑yí 役yì 佁yǐ 逸yì 椅yǐ 椬yí 宜yí 溢yì 仪yí 议yì 食yì 椅yī 遗yí 舣yǐ 沂yí 疫yì 槸yì 佚yì 衣yī 蛾yǐ 翊yì 异yì 蚁yǐ 呭yì 叕yǐ 姨yí 笖yǐ 毅yì 谊yì 亦yì 益yì 奕yì 艾yì 伇yì 绎yì 依yī 尾yǐ 疙yì 已yǐ 祎yī 义yì 亿yì 夷yí 易yì 邑yì 艺yì 译yì 勚yì 翼yì 倚yǐ 忆yì 乙yǐ 泄yì 伊yī 射yì 抑yì 兿yì 屹yì 彞yí
yin 瘾yǐn 因yīn 吟yín 崟yín 婬yín 訚yín 尹yǐn 垽yìn 湮yīn 垠yín 龂yín 氤yīn 喑yīn 堷yìn 愔yīn 淫yín 歅yīn 堙yīn 洕yìn 殷yīn 蚓yǐn 珢yín 斦yín 梀yìn 訡yín 赺yǐn 阴yīn 烎yín 廕yìn 侌yīn 茵yīn 饮yìn 饮yǐn 殷yǐn 引yǐn 訔yín 伒yín 噖yín 姻yīn 印yìn 酓yǐn 峾yín 隐yǐn 狺yín 慭yìn 朄yǐn 嚚yín 垔yīn 凐yīn 吲yǐn 银yín 慇yīn 隐yìn 圻yín 筃yīn 噾yīn 磤yīn 茚yìn 蒑yīn 音yīn 霪yín 靷yǐn 憖yìn 溵yīn 磤yǐn
ying 樱yīng 籝yíng 萤yíng 影yǐng 盈yíng 滎yíng 嬴yíng 嫈yīng 瀴yìng 婴yīng 蝇yíng 瀴yīng 瀴yǐng 噟yīng 爃yíng 撄yīng 楹yíng 营yíng 濚yíng 赢yíng 迎yíng 渶yīng 煐yīng 瀠yíng 英yīng 瀅yíng 濴yíng 濙yíng 灜yíng 鹰yīng 摬yǐng 嵤yíng 楧yīng 軈yīng 潆yíng 应yīng 攍yíng 莺yīng 莹yíng 瀛yíng 萾yíng 僌yíng 灐yíng 应yìng 荧yíng 溋yíng 蛍yíng 應yīng 暎yìng 偀yīng 瑩yíng 景yǐng 硬yìng 缨yīng 塋yíng 嘤yīng 璎yīng 瘿yǐng 映yìng 媵yìng 媖yīng 朠yīng 颖yǐng 鷹yīng 譍yīng 梬yǐng 譍yìng 営yíng 啨yīng 滢yíng 柍yīng 蓥yíng 膺yīng 應yìng 愥yīng 鹦yīng
yu 棛yù 喁yú 媮yú 紆yū 御yù 欎yù 酑yú 奥yù 育yù 吁yù 歈yú 娪yú 芋yù 迂yū 遇yù 语yǔ 嫗yù 潏yù 盂yú 澚yù 熨yù 嶎yù 狱yù 吁yū 誉yù 浴yù 堣yú 愈yù 域yù 唹yū 雩yú 於yū 於yú 歶yú 峪yù 楡yú 瑀yǔ 楀yǔ 崳yú 嵛yú 偊yǔ 嵎yú 庽yù 痏yù 斔yǔ 櫲yù 榆yú 礇yù 粥yù 裕yù 堬yú 语yù 蒮yù 燠yù 愚yú 渔yú 预yù 棜yù 匬yǔ 瘀yū 娱yú 欲yù 圄yǔ 捥yù 欝yù 蔚yù 乻yú 屿yǔ 挧yǔ 昱yù 媀yù 邪yú 伛yǔ 漁yú 玗yú 魚yú 滪yù 棫yù 惐yù 煜yù 戫yù 舆yú 斞yǔ 驭yù 豫yù 宇yǔ 毓yù 鈺yù 淯yù 堉yù 圉yǔ 扜yū 亐yú 扝yū 釪yú 媀yú 忬yù 俁yǔ 灪yù 鬱yù 栯yù 与yú 妪yù 与yù 妤yú 与yǔ 杅yú 于yú 澞yú 捓yú 吾yù 寙yǔ 窳yǔ 祤yǔ 玉yù 予yú 欤yú 予yǔ 俼yù 俞yú 俞yù 悆yù 儥yù 傴yǔ 鸆yú 羽yǔ 愉yú 淤yū 寓yù 隅yú 灹yù 逾yú 獄yù 尉yù 虞yú 饫yù 蓣yù 谷yù 爩yù 燏yù 雨yǔ 钰yù 揄yú 湡yú 鱼yú 砡yù 郁yù 雨yù 余yú 硲yù 桙yú 噳yǔ 鴧yù 俣yǔ 慾yù 僪yù 喻yù
yuan 原yuán 剈yuān 楥yuán 蚖yuán 垸yuàn 鸳yuān 妧yuán 袁yuán 宛yuān 湲yuán 沅yuán 橼yuán 元yuán 杬yuán 酛yuán 溒yuán 榬yuán 媴yuán 園yuán 掾yuàn 冤yuān 厡yuán 圜yuán 圆yuán 員yuán 喛yuán 媛yuán 媛yuàn 悁yuān 怨yuàn 渕yuān 远yuǎn 缘yuán 远yuàn 圓yuán 苑yuàn 鼋yuán 垣yuán 鈨yuán 惌yuān 瑗yuàn 灁yuān 囦yuān 员yuán 渊yuān 院yuàn 援yuán 源yuán 猿yuán 夗yuān 弲yuān 夗yuàn 辕yuán 愿yuàn 涴yuān 妴yuàn 园yuán 噮yuàn
yue 曰yuē 蚎yuè 约yuē 爚yuè 瀹yuè 钥yuè 月yuè 说yuè 約yuē 嶽yuè 乐yuè 妜yuè 悦yuè 粤yuè 刖yuè 兊yuè 跃yuè 悅yuè 樾yuè 越yuè 恱yuè 枂yuè 兌yuè 蚏yuè 钺yuè 抈yuè 嬳yuè 阅yuè 哾yuè 啘yuē 彟yuē 兑yuè 捳yuè 栎yuè 哕yuě 岄yuè 岳yuè 玥yuè
yun 煇yùn 煴yùn 煴yūn 囩yún 允yǔn 蕴yùn 氲yūn 韵yùn 氳yūn 伝yún 暈yūn 暈yùn 孕yùn 运yùn 員yún 殒yǔn 煾yūn 員yùn 耘yún 赟yūn 筼yún 贇yūn 玧yǔn 酝yùn 员yùn 员yún 涢yún 云yún 愪yún 恽yùn 晕yùn 晕yūn 熅yūn 荺yǔn 熅yǔn 夽yǔn 慍yùn 橒yún 熨yùn 榅yùn 匀yún 陨yǔn 筠yún 澐yún 愠yùn
zhi 櫛zhì 祑zhì 祗zhī 蚔zhǐ 帙zhì 滞zhì 旨zhǐ 秓zhī 寘zhì 瓡zhí 淔zhí 志zhì 炙zhì 址zhǐ 劧zhǐ 峙zhì 坧zhǐ 剬zhì 枝zhī 疻zhǐ 庤zhì 痣zhì 氏zhī 綕zhī 知zhī 榰zhī 搘zhī 崻zhì 巵zhī 稚zhì 梽zhì 止zhǐ 恉zhǐ 倁zhī 之zhī 凪zhǐ 懫zhì 俧zhì 娡zhì 支zhī 梔zhī 幟zhì 執zhí 执zhí 芝zhī 柣zhì 漐zhí 至zhì 汥zhī 徴zhǐ 汁zhī 瀄zhì 帋zhǐ 偫zhì 抧zhǐ 祉zhǐ 只zhǐ 只zhī 咫zhǐ 呮zhī 衼zhī 徵zhǐ 徏zhì 嬂zhí 织zhī 织zhì 稺zhì 彘zhì 指zhǐ 置zhì 樴zhí 訨zhǐ 蜘zhī 治zhì 値zhí 捗zhì 侄zhí 吱zhī 忮zhì 质zhì 肢zhī 栺zhī 扻zhì 慹zhí 擿zhì 智zhì 擳zhì 庢zhì 厔zhì 脂zhī 墌zhǐ 秩zhì 傂zhì 值zhí 畤zhì 滍zhì 瘈zhì 痔zhì 搱zhì 致zhì 殖zhí 妷zhí 栀zhī 穉zhì 摨zhì 职zhí 乿zhì 埴zhí 枳zhǐ 織zhī 掷zhì 挚zhì 儨zhì 纸zhǐ 椥zhī 瓆zhì 櫍zhì 斦zhì 㨖zhì 戠zhí 旘zhì 織zhì 劕zhì 緻zhì 直zhí 槯zhǐ 拓zhí 制zhì 摯zhì 縶zhí 识zhì 知zhì 窒zhì 趾zhǐ 植zhí 帜zhì 徝zhì
zi 姿zī 赼zī 孜zī 咨zī 兹zī 嵫zī 滓zǐ 恣zì 嗞zī 呲zī 訿zǐ 虸zǐ 孶zī 渍zì 资zī 子zǐ 籽zǐ 畠zī 紫zǐ 仔zǐ 齐zī 仔zī 嗭zi 姉zǐ 姊zǐ 呰zǐ 梓zǐ 紎zī 姕zī 吱zī 蓻zí 自zì 貲zī 胾zì 栥zī 孳zī 椔zī 胔zì 滋zī 啙zǐ 崰zī 字zì 耔zǐ 橴zǐ 缁zī 緇zī 甾zī 淄zī 榟zǐ